Bảo Lâm: Bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

         Từ ngày 02 đến 04 tháng 8 năm 2022, huyện Bảo Lâm đã mở 03 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho 1.141 là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,  trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

              Các học viên đã được quán triệt, học tập các chuyên đề: Nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tiếp tục học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng - Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị;  Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn 3 biến”, “tự chuyển hóa” và việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng trong giai đoạn hiện nay” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; Tình hình thế giới và trong nước, trong tỉnh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94- KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương.

         Sau đợt bồi dưỡng chính trị hè, các học viên viết bài thu hoạch của cá nhân nhận thức về những chuyên đề đã được quán triệt, học tập và sự vận dụng, hướng phấn đấu trong công tác học tập, giảng dạy.

Bế Quang – TTVH & TT Bảo Lâm

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 718
  • Trong tuần: 13 764
Đăng nhập